Mapa dzieł Chełmońskiego

Honorowy Patronat Burmistrza Grodziska

Każde przedsięwzięcie organizowane na terenie gminy może zostać objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wystarczy spełnić zasady, które określa Zarządzenie Nr 410 z dnia 22 października 2014 r.

Więcej..

Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki

Tytuł ten przyznawany jest przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii komisji opiniodawczej. Jest to najwyższe wyróżnienie i uznanie za zasługi dla rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji.

Więcej..

Wózek dla noworocznego dziecka

W ramach akcji „wózek dla noworocznego dziecka” Gmina Grodzisk Mazowiecki przekazuje wielofunkcyjny wózek rodzicom malucha, który pierwszy przyjdzie na świat w Nowym Roku.

Więcej..

Każde przedsięwzięcie organizowane na terenie gminy może zostać objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wystarczy spełnić zasady, które określa Zarządzenie Nr 410 z dnia 22 października 2014 r.

W pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go na informacji w Urzędzie Miasta lub wysłać mailem na adres urzad@grodzisk.pl. Każdy taki wniosek zostaje zaopiniowany przez odpowiednią merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Po zapoznaniu się z opinią, dotyczącą złożonego wniosku Burmistrz podejmie decyzję o objęciu przedsięwzięcia Patronatem.

wniosek_o_patronat_burmistrza doc 43,3 KB

 

 

Tytuł ten przyznawany jest przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii komisji opiniodawczej. Jest to najwyższe wyróżnienie i uznanie za zasługi dla rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji. Nadaje się go osobom fizycznym lub prawnym działającym na terenie gminy i dla jej mieszkańców. Aby uhonorować wskazaną osobę należy wypełnić odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest w ciągu 21 dni od daty jego zgłoszenia.

W ramach akcji „wózek dla noworocznego dziecka” Gmina Grodzisk Mazowiecki przekazuje wielofunkcyjny wózek rodzicom malucha, który pierwszy przyjdzie na świat w Nowym Roku.

Rodzice malucha mogą zgłosić fakt przyjścia dziecka na świat osobiście lub telefonicznie w Wydziale Promocji (ul. T. Kościuszki 12A,  bądź tel. 22 755 55 34 (wew.102). Nie jest istotne, w którym szpitalu dziecko się urodzi, ważne, by mama była zameldowana w Grodzisku Mazowieckim. Rodzice powinni dostarczyć dokument potwierdzający dzień i godzinę przyjścia na świat dziecka. Wówczas informacja o tym, które z dzieci jest pierwszym nowym mieszkańcem gminy w nowym roku, zostanie podana do publicznej wiadomości, a ten maluch, który urodzi się najwcześniej w nowym roku, otrzyma wielofunkcyjny wózek.
Przekazanie przez gminę prezentu nie jest uzależnione od dochodów rodziny, zgłaszać się zatem może każdy rodzic, którego dziecko przyjdzie na świat 1, 2, a nawet w kolejne dni stycznia nowego roku.

Wytyczne do stosowania logo gminy Grodzisk

Wszelkich informacji związanych ze stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Grodzisk Mazowiecki udziela Wydział Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 755 55 34 wew. 102

Celem zamieszczania logotypu gminy Grodzisk Mazowiecki na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez gminę Grodzisk Mazowiecki jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału gminy w danym przedsięwzięciu oraz budowanie spójnego wizerunku gminy.

Wzór i zasady stosowanie logo gminy Grodzisk Mazowiecki zwarte zostały w Księdze Znaku, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 56/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Wytyczne do stosowania logo gminy Grodzisk (plik PDF - 733,00 KB)

Księga Znaku (plik PDF - 5,42 MB)

Logotyp gminy Grodzisk Mazowiecki:

 

Regulamin oficjalnego miejskiego profilu Gminy Grodzisk Mazowiecki na portalu społecznościowym Facebook

(dalej w skrócie: Regulamin)

 1. Profil służy przekazywaniu informacji o Grodzisku Mazowieckim oraz włączaniu mieszkańców w dyskusję i wymianę opinii na temat Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim oraz jednostki organizacyjne Gminy.
 2. Publikowanie treści na profilu Grodziska Mazowieckiego (dalej: Profil) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Moderatorem Profilu jest Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
 4. Na Profilu dopuszcza się zamieszczanie wszelkich spostrzeżeń, poglądów, pomysłów, uwag na temat Grodziska Mazowieckiego i Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, także tych krytycznych. Zabronione jest jednak rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności  instytucji, osób trzecich i jego pracowników oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników Profilu.
 5. Regulamin powstaje w celu zapewnienia bezpiecznego komentowania informacji.
 6. Profil nie stanowi miejsca do oficjalnego składania skarg czy zażaleń, bądź załatwiania spraw formalnych.
 7. Wymagane jest korzystanie z kont zawierających imię i nazwisko, utworzonych zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook oraz Zasadami Społeczności Facebooka. Konta naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu (podszywające się konta, konta fałszywe, konta nieprawdziwe) mogą być ignorowane lub blokowane.
 8. Z Profilu mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci Internet - w tym osoby niepełnoletnie - dlatego zabrania się zamieszczania wpisów/komentarzy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, nakłaniające do przemocy i nienawiści, naruszające prawa osób trzecich oraz jakiekolwiek inne treści i obrazy sprzeczne z prawem.
 9. Każdy z użytkowników Profilu zobowiązany jest do okazywania szacunku innym użytkownikom.
 10. Każdy publikujący treści na profilu powinien mieć na uwadze, że jest to forum publiczne i wszystkie treści są dostępne także dla innych użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zaleca się niezamieszczanie takich danych jak: numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub innych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby w sposób bezpośredni lub pośredni.
 11. Treści powtarzające się pod wieloma wątkami, a nie wnoszące nic nowego do dyskusji, będą ignorowane, ukrywane lub usuwane.
 12. Treści naruszające dobra osobiste osób fizycznych, instytucji publicznych czy innych podmiotów prawnych będą usuwane.
 13. Zakazane jest zamieszczanie na Profilu wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym.
 14. Treści naruszające postanowienia Regulaminu będą usuwane.
 15. W przypadku powtarzającego się naruszania niniejszego Regulaminu moderator zastrzega sobie prawo zablokowania użytkownika lub ukrycia jego wpisów naruszających zasady Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.

 

TOP